ردیف عنوان  تاریخ انتشار نوع فراخوان
1 آگهی مزایده 49 جایگاه عرضه موقت ماهی قرمز و 10 جایگاه موقت(نان  مشاغل خانگی و میوه فروشی  1401/11/18 مزایده
2  آگهی مزایده 10 باب کانکس و 3 جایگاه واقع در سطح شهر    1401/10/12         مزایده           
3 مزایده کانکس سطح شهر و رستوران میدان 1402/04/11 مزایده
4 مزایده پارک ارمغان مالیاتی 1402/09/14 مزایده
مزایده چوبداران 1402/10/20 مزایده
 6 مزایده ماهی قرمز مرحله اول 1402/10/20 مزایده

 

 

لیست اخبار صفحه :1
آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی آگهی مزایده واگذاری تعدادی کانکس و جایکاه درسطح شهر ،غرف بازارچه (صدف)حسین آباد به صورت یکپارچه در قالب بهره برداری موقت

مزایده پارک ارمغان مالیات(میدان میوه و تره بار قدیم)

مزایده پارک ارمغان مالیات(میدان میوه و تره بار قدیم)

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس شهرداری بندرعباس (سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی)در نظر دارد فراخوان عمومی مزایده واگذاری تعدادی جایگاه واقع در بوستان ارمغان مالیاتی (میدان میوه و تره بار قدیم)به صورت بهره برداری موقت به شماره 5002004916000023 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.