مزایده ها

 

بسمه تعالی

 

آگهی مزایده 10 باب کانکس و 3 جایگاه واقع در سطح شهر مربوط به سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس


شهرداری بندرعباس (سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی)در نظر دارد فراخوان عمومی مزایده 10 باب کانکس و 3 جایگاه واقع در سطح شهر به شماره  5001004916000013 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 

 

 

 

مواعد زمانی:


         تاریخ انتشار فراخوان : 1401/10/12ساعت 12:00 تا 1401/10/27ساعت 00 : 19

         مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/10/12 ساعت 12:00 تا 1401/10/17 ساعت 00 : 19

          تاریخ بازدید: 1401/10/12 ساعت 12:00 تا 1401/10/27 ساعت 00 : 19

          مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/10/12 ساعت 12:00 تا 1401/10/27 ساعت 00 : 19

          زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/10/28ساعت 12:00

          زمان اعلام برنده : 1401/10/29 ساعت 8:00

راهنمایی شرکت در مزایده


 

این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : شهرداری بندرعباس به آدرس بلوار امام خمینی (ره) شماره 07633753418

 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

 

 

پیشنهادات

آپارات

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

درآپارات