تاریخچه سازمان

تاریخچه سازمان :

 

سازمان بر طبق ماده 84 قانون شهرداری وبند پانزده ماده هفتاد ویک قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخابات شهرداران مصوب 75/3/1 تاسیس میگردد و وابسته به شهرداری بندرعباس می باشد ودارای شخصیت حقوقی مستقل بوده ومطابق مفاد ومواد این اساسنامه وقانون اصلاح ماده واحده قانون واگذاری اماکن ومیادین وغرفه توزیع میوه مصوب سال 1358 وقانون اصلاحی آن مصوب 1372/5/20 مجلس شورای اسلامی وآئین نامه اجرایی مربوط مصوب 74/11/1 هیات وزیران به صورت خود گردان وخود کفا اداره میشود .

پیشنهادات

آپارات

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

درآپارات