حراست

 

جناب آقای عیسی نیکخواه خواجه عطایی

پست سازمانی:  مسئول حراست 

مدرک تحضیلی:  کارشناس دینی و عربی

تاریخ ورود: 1401/06/05

 

پیشنهادات

آپارات

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

درآپارات