معاون

 

 


 امید کاردانی

 معاون سازمان ساماندهی مشاغل شهری

مدرک تحصیلی:

کارشناسی مدیریت فرهنگی - کارشناسی مهندسی برق

سوابق :

معاونت اجرایی سازمان کشتارگاه شهرداری بندرعباس

مدیریت سازمان کشتارگاه شهرداری بندرعباس

مسئول امورات داخلی سازمان کشتارگاه

معاونت سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندرعباس

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندرعیاس

مشاور رئیس شورای شهر بندرعیاس