معرفی رئیس سازمان

 

 

 

 

علی عامری سیاهویی

 

پست سازمانی  : رئیس سازمان

مدرک تحصیلی : کارشنارس حقوق قضایی

سوابق

1- کارشناس حقوقی شهرداری منطقه 1

2- عضو اصلی ستاد بحران شهرداری با حفظ پست سازمانی ( کارشناس حقوقی منطقه 1 )

3- رئیس دفتر حوزه شهردار سال 1392

4- فرمانده بسیج شهید باصره شهرداری بندرعباس و سازمانهای تابعه بمدت هشت سال

5- سرپرست سازمان کشتارگاه شهرداری بندرعباس 1390 الی 1391

6- مسئول حراست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس 1392

7- سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس

8- نماینده حقوقی حراست شهرداری بندرعباس

9-مسئول حراست شهرداری منطقه 3 بندرعباس

10- عضو هئیت مدیره سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس

11- رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس