اجرایی

 

 

حمیدرضا حفاری

پست سازمانی : رئیس اداره اجرایی

مدرک تحصیلی : --------------